சங்கீதம் 18 வது அதிகாரம் மற்றும் 45 வது வசனம்

அந்நியர் மனமடிந்து, தங்கள் அரண்களிலிருந்து தத்தளிப்பாய்ப் புறப்படுகிறார்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 18:45 - Tamil bible image quotes