சங்கீதம் 18 வது அதிகாரம் மற்றும் 43 வது வசனம்

ஜனங்களின் கலகங்களுக்கு நீர் என்னைத் தப்புவித்தீர், ஜாதிகளுக்கு என்னைத் தலைவனாக்குகிறீர்; நான் அறியாத ஜனங்கள் என்னைச் சேவிக்கிறார்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 18:43 - Tamil bible image quotes