சங்கீதம் 18 வது அதிகாரம் மற்றும் 41 வது வசனம்

அவர்கள் கூப்பிடுகிறார்கள், அவர்களை இரட்சிப்பார் ஒருவருமில்லை; கர்த்தரை நோக்கிக் கூப்பிடுகிறார்கள், அவர்களுக்கு அவர் பதிலளிக்கிறதில்லை.

சங்கீதம் (Psalms) 18:41 - Tamil bible image quotes