சங்கீதம் 18 வது அதிகாரம் மற்றும் 40 வது வசனம்

நான் என் பகைஞரைச் சங்கரிக்கும்படியாக, என் சத்துருக்களின் பிடரியை எனக்கு ஒப்புக்கொடுத்தீர்.

சங்கீதம் (Psalms) 18:40 - Tamil bible image quotes