சங்கீதம் 18 வது அதிகாரம் மற்றும் 4 வது வசனம்

மரணக்கட்டுகள் என்னைச் சுற்றிக்கொண்டன; துர்ச்சனப்பிரவாகம் என்னைப் பயப்படுத்தினது.

சங்கீதம் (Psalms) 18:4 - Tamil bible image quotes