சங்கீதம் 18 வது அதிகாரம் மற்றும் 39 வது வசனம்

யுத்தத்திற்கு நீர் என்னைப் பலத்தால் இடைகட்டி, என்மேல் எழும்பினவர்களை என் கீழ் மடங்கப்பண்ணினீர்.

சங்கீதம் (Psalms) 18:39 - Tamil bible image quotes