சங்கீதம் 18 வது அதிகாரம் மற்றும் 38 வது வசனம்

அவர்கள் எழுந்திருக்க முடியாதபடி அவர்களை வெட்டினேன். என் பாதங்களின்கீழ் விழந்தார்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 18:38 - Tamil bible image quotes