சங்கீதம் 18 வது அதிகாரம் மற்றும் 37 வது வசனம்

என் சத்துருக்களைப் பின்தொடர்ந்து, அவர்களைப் பிடித்தேன்; அவர்களை நிர்மூலமாக்கும் வரைக்கும் நான் திரும்பவில்லை.

சங்கீதம் (Psalms) 18:37 - Tamil bible image quotes