சங்கீதம் 18 வது அதிகாரம் மற்றும் 36 வது வசனம்

என் கால்கள் வழுவாதபடிக்கு, நான் நடக்கிற வழியை அகலமாக்கினீர்.

சங்கீதம் (Psalms) 18:36 - Tamil bible image quotes