சங்கீதம் 18 வது அதிகாரம் மற்றும் 35 வது வசனம்

உம்முடைய இரட்சிப்பின் கேடகத்தையும் எனக்குத் தந்தீர்; உம்முடைய வலதுகரம் என்னைத் தாங்குகிறது; உம்முடைய காருணியம் என்னைப் பெரியவனாக்கும்.

சங்கீதம் (Psalms) 18:35 - Tamil bible image quotes