சங்கீதம் 18 வது அதிகாரம் மற்றும் 34 வது வசனம்

வெண்கல வில்லும் என் புயங்களால் வளையும்படி, என் கைகளை யுத்தத்திற்குப் பழக்குவிக்கிறார்.

சங்கீதம் (Psalms) 18:34 - Tamil bible image quotes