சங்கீதம் 18 வது அதிகாரம் மற்றும் 33 வது வசனம்

அவர் என் கால்களை மான்களுடைய கால்களைப்போலாக்கி, என் உயர்தலங்களில் என்னை நிறுத்துகிறார்.

சங்கீதம் (Psalms) 18:33 - Tamil bible image quotes