சங்கீதம் 18 வது அதிகாரம் மற்றும் 32 வது வசனம்

என்னைப் பலத்தால் இடைகட்டி, என் வழியைச் செவ்வைப்படுத்துகிறவர் தேவனே.

சங்கீதம் (Psalms) 18:32 - Tamil bible image quotes