சங்கீதம் 18 வது அதிகாரம் மற்றும் 31 வது வசனம்

கர்த்தரை அல்லாமல் தேவன் யார்? நம்முடைய தேவனையன்றிக் கன்மலையும் யார்?

சங்கீதம் (Psalms) 18:31 - Tamil bible image quotes