சங்கீதம் 18 வது அதிகாரம் மற்றும் 30 வது வசனம்

தேவனுடைய வழி உத்தமமானது; கர்த்தருடைய வசனம் புடமிடப்பட்டது; தம்மை நம்புகிற அனைவருக்கும் அவர் கேடகமாயிருக்கிறார்.

சங்கீதம் (Psalms) 18:30 - Tamil bible image quotes