சங்கீதம் 18 வது அதிகாரம் மற்றும் 28 வது வசனம்

தேவரீர் என் விளக்கை ஏற்றுவீர்; என் தேவனாகிய கர்த்தர் என் இருளை வெளிச்சமாக்குவார்.

சங்கீதம் (Psalms) 18:28 - Tamil bible image quotes