சங்கீதம் 18 வது அதிகாரம் மற்றும் 27 வது வசனம்

தேவரீர் சிறுமைப்பட்ட ஜனத்தை இரட்சிப்பீர்; மேட்டிமையான கண்களைத் தாழ்த்துவீர்.

சங்கீதம் (Psalms) 18:27 - Tamil bible image quotes