சங்கீதம் 18 வது அதிகாரம் மற்றும் 24 வது வசனம்

ஆகையால் கர்த்தர் என் நீதிக்குத் தக்கதாகவும், தம்முடைய கண்களுக்கு முன்னிருக்கிற என் கைகளின் சுத்தத்திற்கும் தக்கதாகவும் எனக்குப் பலனளித்தார்.

சங்கீதம் (Psalms) 18:24 - Tamil bible image quotes