சங்கீதம் 18 வது அதிகாரம் மற்றும் 23 வது வசனம்

அவர் முன்பாக நான் உத்தமனாயிருந்து, என் துர்க்குணத்துக்கு என்னை விலக்கிக் காத்துக்கொண்டேன்.

சங்கீதம் (Psalms) 18:23 - Tamil bible image quotes