சங்கீதம் 18 வது அதிகாரம் மற்றும் 22 வது வசனம்

அவருடைய நியாயங்களையெல்லாம் எனக்கு முன்பாக இருக்கின்றன; அவருடைய பிரமாணங்களை நான் தள்ளிப்போடவில்லை.

சங்கீதம் (Psalms) 18:22 - Tamil bible image quotes