சங்கீதம் 18 வது அதிகாரம் மற்றும் 21 வது வசனம்

ஏனெனில் கர்த்தருடைய வழிகளைக் கைக்கொண்டுவந்தேன்; நான் என் தேவனைவிட்டுத் துன்மார்க்கமாய் விலகினதில்லை.

சங்கீதம் (Psalms) 18:21 - Tamil bible image quotes