சங்கீதம் 18 வது அதிகாரம் மற்றும் 2 வது வசனம்

கர்த்தர் என் கன்மலையும், என் கோட்டையும், என் இரட்சகரும், என் தேவனும், நான் அடைக்கலம் புகும் என் துருகமும், என் கேடகமும், என் இரட்சணியக் கொம்பும், என் உயர்ந்த அடைக்கலமுமாயிருக்கிறார்.

சங்கீதம் (Psalms) 18:2 - Tamil bible image quotes