சங்கீதம் 18 வது அதிகாரம் மற்றும் 19 வது வசனம்

என்மேல் அவர் பிரியமாயிருந்தபடியால் விசாலமான இடத்திலே என்னைக் கொண்டுவந்து, என்னைத் தப்புவித்தார்.

சங்கீதம் (Psalms) 18:19 - Tamil bible image quotes