சங்கீதம் 18 வது அதிகாரம் மற்றும் 17 வது வசனம்

என்னிலும் பலவான்களாயிருந்த என் பலத்த சத்துருவுக்கும் என்னைப் பகைக்கிறவர்களுக்கும் என்னை விடுவித்தார்.

சங்கீதம் (Psalms) 18:17 - Tamil bible image quotes