சங்கீதம் 18 வது அதிகாரம் மற்றும் 16 வது வசனம்

உயரத்திலிருந்து அவர் கைநீட்டி, என்னைப் பிடித்து, ஜலப்பிரவாகத்திலிருந்து என்னைத் தூக்கிவிட்டார்.

சங்கீதம் (Psalms) 18:16 - Tamil bible image quotes