சங்கீதம் 18 வது அதிகாரம் மற்றும் 14 வது வசனம்

தம்முடைய அம்புகளை எய்து, அவர்களைச் சிதறடித்தார்; மின்னல்களைப் பிரயோகித்து, அவர்களைக் கலங்கப்பண்ணினார்.

சங்கீதம் (Psalms) 18:14 - Tamil bible image quotes