சங்கீதம் 18 வது அதிகாரம் மற்றும் 13 வது வசனம்

கர்த்தர் வானங்களிலே குமுறினார், உன்னதமானவர் தமது சத்தத்தைத் தொனிக்கப்பண்ணினார்; கல்மழையும் நெருப்புத்தழலும் பொழிந்தன.

சங்கீதம் (Psalms) 18:13 - Tamil bible image quotes