சங்கீதம் 18 வது அதிகாரம் மற்றும் 11 வது வசனம்

இருளைத் தமக்கு மறைவிடமாக்கினார்; நீர் கொண்டு கறுத்த கார்மேகங்களையும் தம்மைச்சூழக் கூடாரமாக்கினார்.

சங்கீதம் (Psalms) 18:11 - Tamil bible image quotes