சங்கீதம் 18 வது அதிகாரம் மற்றும் 1 வது வசனம்

என் பெலனாகிய கர்த்தாவே, உம்மில் அன்புகூருவேன்.

சங்கீதம் (Psalms) 18:1 - Tamil bible image quotes