சங்கீதம் 17 வது அதிகாரம் மற்றும் 9 வது வசனம்

என்னை ஒடுக்குகிற துன்மார்க்கருக்கும், என்னைச் சூழ்ந்துகொள்ளுகிற என் பிராணப்பகைஞருக்கும் மறைவாக, உம்முடைய செட்டைகளின் நிழலிலே என்னைக் காப்பாற்றும்.

சங்கீதம் (Psalms) 17:9 - Tamil bible image quotes