சங்கீதம் 17 வது அதிகாரம் மற்றும் 7 வது வசனம்

உம்மிடம் அடைக்கலம் புகுவோரை அவர்களுக்கு விரோதமாய் எழும்புகிறவர்களினின்று உமது வலதுகரத்தினால் தப்புவித்து இரட்சிக்கிறவரே! உம்முடைய அதிசயமான கிருபையை விளங்கப்பண்ணும்.

சங்கீதம் (Psalms) 17:7 - Tamil bible image quotes