சங்கீதம் 17 வது அதிகாரம் மற்றும் 5 வது வசனம்

என் காலடிகள் வழுவாதபடிக்கு, என் நடைகளை உமது வழிகளில் ஸ்திரப்படுத்தும்.

சங்கீதம் (Psalms) 17:5 - Tamil bible image quotes