சங்கீதம் 17 வது அதிகாரம் மற்றும் 4 வது வசனம்

மனுஷரின் செய்கைகளைக்குறித்து, நான் உம்முடைய உதடுகளின் வாக்கினாலே துஷ்டனுடைய பாதைகளுக்கு விலக்கமாய் என்னைக் காத்துக்கொள்ளுகிறேன்.

சங்கீதம் (Psalms) 17:4 - Tamil bible image quotes