சங்கீதம் 17 வது அதிகாரம் மற்றும் 3 வது வசனம்

நீர் என் இருதயத்தைப் பரிசோதித்து, இராக்காலத்தில் அதை விசாரித்து, என்னைப் புடமிட்டுப்பார்த்தும் ஒன்றும் காணாதிருக்கிறீர்; என் வாய் மீறாதபடிக்குத் தீர்மானம் பண்ணியிருக்கிறேன்,

சங்கீதம் (Psalms) 17:3 - Tamil bible image quotes