சங்கீதம் 17 வது அதிகாரம் மற்றும் 2 வது வசனம்

உம்முடைய சந்நிதியிலிருந்து என் நியாயம் வெளிப்படுவதாக; உம்முடைய கண்கள் நியாயமானவைகளை நோக்குவனவாக.

சங்கீதம் (Psalms) 17:2 - Tamil bible image quotes