சங்கீதம் 17 வது அதிகாரம் மற்றும் 15 வது வசனம்

நானோ நீதியில் உம்முடைய முகத்தைத் தரிசிப்பேன்; நான் விழிக்கும்போது உமது சாயலால் திருப்தியாவேன்.

சங்கீதம் (Psalms) 17:15 - Tamil bible image quotes