சங்கீதம் 17 வது அதிகாரம் மற்றும் 13 வது வசனம்

கர்த்தாவே, உம்முடைய பட்டயத்தினால் என் ஆத்துமாவைத் துன்மார்க்கனுடைய கைக்கு தப்புவியும்.

சங்கீதம் (Psalms) 17:13 - Tamil bible image quotes