சங்கீதம் 17 வது அதிகாரம் மற்றும் 12 வது வசனம்

பீறுகிறதற்கு ஆவலுள்ள சிங்கத்துக்கும், மறைவிடங்களில் பதிவிருக்கிற பால சிங்கத்துக்கும் ஒப்பாயிருக்கிறார்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 17:12 - Tamil bible image quotes