சங்கீதம் 17 வது அதிகாரம் மற்றும் 11 வது வசனம்

நாங்கள் செல்லும் பாதைகளில் இப்பொழுது எங்களை வளைந்துகொண்டார்கள்; எங்களைத் தரையிலே தள்ளும்படி அவர்கள் கண்கள் எங்களை நோக்கிக்கொண்டிருக்கின்றன.

சங்கீதம் (Psalms) 17:11 - Tamil bible image quotes