சங்கீதம் 17 வது அதிகாரம் மற்றும் 10 வது வசனம்

அவர்கள் கொழுத்துப்போய், தங்கள் வாயினால் இருமாப்பாய் பேசுகிறார்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 17:10 - Tamil bible image quotes