சங்கீதம் 17 வது அதிகாரம் மற்றும் 1 வது வசனம்

கர்த்தாவே, நியாயத்தைக் கேட்டருளும், என் கூப்பிடுதலைக் கவனியும்; கபடமில்லாத உதடுகளினின்று பிறக்கும் என் விண்ணப்பத்திற்குச் செவிகொடும்.

சங்கீதம் (Psalms) 17:1 - Tamil bible image quotes