சங்கீதம் 16 வது அதிகாரம் மற்றும் 8 வது வசனம்

கர்த்தரை எப்பொழுதும் எனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறேன்; அவர் என் வலதுபாரிசத்தில் இருக்கிறபடியால் நான் அசைக்கப்படுவதில்லை.

சங்கீதம் (Psalms) 16:8 - Tamil bible image quotes