சங்கீதம் 16 வது அதிகாரம் மற்றும் 7 வது வசனம்

எனக்கு ஆலோசனை தந்த கர்த்தரைத் துதிப்பேன்; இராக்காலங்களிலும் என் உள்ளிந்திரியங்கள் என்னை உணர்த்தும்.

சங்கீதம் (Psalms) 16:7 - Tamil bible image quotes