சங்கீதம் 16 வது அதிகாரம் மற்றும் 6 வது வசனம்

நேர்த்தியான இடங்களில் எனக்குப் பங்கு கிடைத்தது; ஆம், சிறப்பான சுதந்தரம் எனக்கு உண்டு.

சங்கீதம் (Psalms) 16:6 - Tamil bible image quotes