சங்கீதம் 16 வது அதிகாரம் மற்றும் 5 வது வசனம்

கர்த்தர் என் சுதந்தரமும் என் பாத்திரத்தின் பங்குமானவர்; என் சுதந்தரத்தை தேவரீர் காப்பாற்றுகிறீர்.

சங்கீதம் (Psalms) 16:5 - Tamil bible image quotes