சங்கீதம் 16 வது அதிகாரம் மற்றும் 3 வது வசனம்

பூமியிலுள்ள பரிசுத்தவான்களுக்கும், நான் என் முழுப் பிரியத்தையும் வைத்திருக்கிற மகாத்துமாக்களுக்கும், அது வேண்டியதாயிருக்கிறது என்று சொன்னாய்.

சங்கீதம் (Psalms) 16:3 - Tamil bible image quotes