சங்கீதம் 16 வது அதிகாரம் மற்றும் 2 வது வசனம்

என் நெஞ்சமே, நீ கர்த்தரை நோக்கி: தேவரீர், என் ஆண்டவராயிருக்கிறீர், என் செல்வம் உமக்கு வேண்டியதாயிராமல்;

சங்கீதம் (Psalms) 16:2 - Tamil bible image quotes