சங்கீதம் 16 வது அதிகாரம் மற்றும் 11 வது வசனம்

ஜீவமார்க்கத்தை எனக்குத் தெரியப்படுத்துவீர்; உம்முடைய சமுகத்தில் பரிபூரண ஆனந்தமும், உம்முடைய வலதுபாரிசத்தில் நித்திய பேரின்பமும் உண்டு.

சங்கீதம் (Psalms) 16:11 - Tamil bible image quotes