சங்கீதம் 16 வது அதிகாரம் மற்றும் 10 வது வசனம்

என் ஆத்துமாவைப் பாதாளத்தில் விடீர்; உம்முடைய பரிசுத்தவானை அழிவைக் காணவொட்டீர்.

சங்கீதம் (Psalms) 16:10 - Tamil bible image quotes