சங்கீதம் 16 வது அதிகாரம் மற்றும் 1 வது வசனம்

தேவனே, என்னைக் காப்பாற்றும், உம்மை நம்பியிருக்கிறேன்.

சங்கீதம் (Psalms) 16:1 - Tamil bible image quotes